Tangle
Artifact Content
Login

Artifact 2b3bac5c931ad92e0c854a89290f6f94a2271922:

Tag referencing [2b3bac5c93] - Edit [3c3bf83fcd5b7865176327da699c81c806fb2273|3c3bf83fcd]: Add tag "0.5". by alaric 2012-04-11 13:46:05.
D 2012-04-11T13:46:05.729
T +sym-0.5 3c3bf83fcd5b7865176327da699c81c806fb2273
U alaric
Z 8bd21c0505a7085cfe0f0afbb01cd5a7